условия за ползване на сайта Естил

Общи условия за ползване

Сайтът http://estilbags.com/ е платформа за електронна търговия, собственост на фирма Естил ДЗЗД с ЕИК 131335083, наричана в този документ ЕСТИЛ, с предмет на дейност продажба на куфари, багажни изделия, дамски и мъжки чанти и аксесоари.
Съдържанието на сайта е лична собственост и не може да бъде копирано съобразно условията на Закона за авторското право.
Всички запазени марки, текстове и изображения са законово притежание на собствениците им.

С този документ наречен „Общи условия за ползване” се уточняват отношенията между фирма Естил ДЗЗД и ползвателите на сайта. Фирма Естил предоставя стоки на клиентите си чрез сайта http://estilbags.com/, който представлява платформа за онлайн търговия. Всеки ползвател е длъжен да се запознае със съдържанието на този документ, като се съгласява с условията за ползване от момента, в който влезе в сайта. В случай, че ползвателят не е съгласен с тези условия е длъжен да затвори сайта в браузъра си. Общите условия за ползване на сайта са достъпни и на разположение на всеки по всяко време.

Сайтът http://estilbags.com/ е специализиран за продажба на куфари, пътни и ежедневни чанти и аксесоари и услугите свързани с тяхната доставка до ползвателите му. Продажбата се извършва чрез онлайн комуникация с клиентите.

Цени на стоките

Всички публикувани в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Представените в сайта цени на стоките са крайни и включват Данък добавена стойност. Собственикът на сайта има правото да променя цени и параметри на стоките при изменение на обстоятелствата или при установени технически грешки, без да е длъжен да уведомява клиентите за настъпилите промени.
Всички параметри и цени за всеки продукт са уточнени подробно в описанията, приложени към него.

Стоките обекти на продажба

Всички стоки са класифицирани по вид и са подредени в категории с други стоки притежаващи сходни качества, за улесняване на пазаруването. Заявката за покупка на един или няколко артикули от онлайн магазина се счита за съгласие на клиента с визията и качествата на стоката. Сайтът не носи отговорност за несъответствия в цветовете на изображенията, представящи артикулите, заради различия в настройките на потребителските компютри и монитори.

Отказ от покупка и връщане на заплатената цена на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП.

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването стоката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително трябва писмено да информира ЕСТИЛ ДЗЗД на имейл адрес: estil@abv.bg и на телефон: 0898 66 88 65, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Потребителят има право да върне поръчаната стока при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. При връщането, стоката трябва да бъде с оригиналните етикети и оригиналните документи издадени от ЕСТИЛ ДЗЗД – гаранционна карта за куфарите; касова бележка и ако има издадена фактура.
Клиентът уточнява със служител на ЕСТИЛ адресът за получаване на стоката, подлежаща на връщане.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ЕСТИЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път на предоставената от потребителя банкова сметка в срок от пет работни дни от връщането на стоката. В случаите, когато не са изпълнени всички изисквания и условия за връщане на стока и тя е повредена не по вина на ЕСТИЛ, клиентът може да получи отказ за връщане на заплатената сума.

Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци по нейния вид или конструкция, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта http://estilbags.com/ се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и съобразно сроковете и условията на търговската гаранция, описана в сайта. Клиентът е длъжен да се запознае с гаранционните условия.
Нужно е потребителят предварително да информира ЕСТИЛ ДЗЗД на e-mail estil@abv.bg или на телефон 0898 66 88 65, че предявява рекламация.
Клиентът уточнява със служител на ЕСТИЛ адресът за получаване на стоката, подлежаща на рекламация.

Ползвател на сайта – права и задължения

– Всеки ползвател има право да разглежда и да поръчва артикули от  http://estilbags.com/ при спазване на общите условия.
– Ползвателят има право да получава информация за своята поръчка, а също така да му бъде доставена заявената стока на указан от него адрес след потвърждение на заявката от ЕСТИЛ.
– Ползвателят няма право да копира (освен за лична употреба) съдържание от http://estilbags.com/, да го разпространява, променя, възпроизвежда и публикува или да създава материали, в чиято основа са включени части от сайта, да продава елементи от съдържанието или да се възползва по какъвто и да е начин от материалите от сайта без писмено разрешение от собствениците му.
– Ползвателят е длъжен, независимо дали е извършил покупка или не, да спазва законово установените норми при ползване на услугите, предоставяни от Сайта.
– Да не нарушава чужди права и интереси, да се съобразява с авторското право и да не накърнява ничие лично достойнство, имуществени или морални права.
– Да сигнализира при установени опити за нарушения при ползване на услугите, предоставяни от сайта, като информира собствениците му чрез предоставените опции за контакт и съответните държавни органи .
Ползвателят дължи обезщетение на собственика на http://estilbags.com/ за всякакви волни или неволни вреди нанесени заради използвани от него материали, хипервръзки, качване на информация на сървърите на сайта и предоставянето им на трети лица, при които са настъпили имуществени вреди или са предявени съдебни искове срещу http://estilbags.com/.
Ползвателят се задължава да обезщети собственика на сайта и в случаите, когато с действията си е нанесъл обиди на трети лица, нарушил е принципите на морала и етиката и е нарушил законите по какъвто и да е начин, като с това е въвел в съдебни спорове и разходи сайта http://estilbags.com/.

Права и задължения на  http://estilbags.com/

– Собственикът на  http://estilbags.com/ няма задължение и техническа възможност да следи начина, по който потребителите се възползват от предоставените услуги. – Собственикът на http://estilbags.com/ има правото, но не е длъжен да запазва текстове, информация и материали намиращи се или използвани на сървърите на Сайта, или такива, които са предоставени на трети лица от Ползвател, като може да ги представя пред държавни органи или трети лица, при необходимост от запазване на собствеността, законните интереси и сигурността си и тези на трети лица при предявени искове във връзка с ползването на услуги от Сайта или при други случаи, които пораждат спорове от различно естество, както и когато трябва да се спазят законови разпоредби и изисквания от държавни органи.
– Собственикът на http://estilbags.com/ има правото по свое усмотрение да блокира достъпа на потребител заради нарушения на условията за ползване на сайта или по други причини без да е длъжен да го уведомява за това, като има правото да променя, допълва или спира предоставяните услуги.
– Собственикът на http://estilbags.com/ не е отговорен за пропуснати ползи и настъпили вреди за потребители или трети лица поради изменение на предоставяните услуги, изтриване и модифициране на текстове, непълна или неточна информация, загубване или изтриване на съобщения и други материали, които са били достъпни на страниците на сайта.
– В http://estilbags.com/ може да бъдат изобразени линкове и връзки към други сайтове и онлайн ресурси. Собственикът на сайта не носи отговорност за съдържанието им и за евентуални вреди, които потребителят може да получи при използването им.
– Собсвеникът на http://estilbags.com/ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес

Промяна на Общите условия за ползване на http://estilbags.com/

Общите условия за ползване на сайта http://estilbags.com/ могат да бъдат променяни по усмотрение на собственика му по всяко време. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Извършените промени касаят бъдещата дейност и не засягат потвърдени от страна на ЕСТИЛ преди извършването на промяната поръчки.