1. Политика за лични данни и бисквитки на уебсайт https://www.estilbags.com

Ние от Естил – https://estilbags.com, https://estil.bg (“Администратор”, “Ние”) оценяваме значението на Вашата поверителност.

Настоящата Политика за лични данни (“Политика”) съдържа информация относно начините, по които Ние използваме Вашите лични данни. Лични данни са всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да добиете представа как Ние събираме, използваме, защитаваме и цялостно обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни (“GDPR”/“ОРЗЛД”).

 1. Как използваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато посещавате или се регистрирате в нашия уебсайт, когато правите покупка, изпращате поръчка, когато се абонирате за получаване на маркетинг бюлетин, отговаряте на анкета или маркетингово запитване, както и при всякакъв друг вид взаимодействие с услугите и функционалностите на нашия уебсайт.

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма общо с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъде възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, може да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон.

В таблицата по-долу сме изложили категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

категории лични данни

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме ангажирани със защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда. Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на кофиденциалност.

 1. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме обработваме Вашите лични данни единствено в рамките на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

 1. Използваме ли бисквитки?

Да, Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър (ако сте позволили това). Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация.

Вие винаги разполагате с възможността да откажете използването на бисквитки чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които ипозлваме, в таблицата по-долу:

видове "бисквитки"

 1. Споделяме ли Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 1. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашия уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

 1. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст без изричното писмено съгласие на техните родители или законните им представители. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват уебсайта, услугите и съдържанието.

 1. Вашите права
 1. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние полагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

 1. Контролен орган за защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

 1. Данни за контакт с нас

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:
адрес: гр. София, SkyCity Mall, ул. Коста Лулчев 52, магазин Естил, телефон: +359 2 942 46 30 и +359 898 66 88 65
email: office [at] estilbags.com;

 1. За въпроси

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на имейл адрес office [at] estilbags.com

 1. Пълни данни на Администратора

Администратор на личните данни е: Естил ДЗЗД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 131335083, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Димитър Софиянец №12; Булстат: 131335083, Телефон +359 2 942 46 30 и +359 898 66 88 65 и Представляващо лице Елисавета Панкова

Възможно е да правим периодични промени по настоящата политика. Тук можете да откриете най-актуалната версия.

Настоящата Декларация е в сила от 05.01.2019г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).